شماره‌های پیشین نشریه

شماره هشتم دوماه نامه استصحاب
بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-2

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو ماهنامه