درباره نشریه

نشریه دوماه نامه علمی اجتماعی دانشجویی استصحاب ، متشکل از 5عنوان مطلب و ستون است که شامل 3مطلب علمی تخصصی و اجتماعی و شامل یک معرفی کتاب و یک معرفی شخصیت است. این نشریه برای انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران است.