دوره و شماره: دوره 8، شماره 12، شماره جدید، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1-3