اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی شمس الدین

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

mahdishamsaddin80gmail.com
09222178927

سردبیر

امیر حسین علایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کارشناسی فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

amiralaei5052gmail.com
09101662748

اعضای هیات تحریریه

علیرضا سلمانی مارالانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دبیر انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

alirezasalmani79ut.ac.ir

عباسعلی سیاسر جهانتیغی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

abbasali.siasarut.ac.ir
09194050899

محمد مهدی امیر آبادی فراهانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

mehdiamirabadiorgyahoo.com
09367838645

امیر حسین علایی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

amiralaei5052gmail.com
09199957075

پرنیان ناصری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

pr.nsr.lawgmail.com
09303936007

مهدی شمس الدین

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

mahdishamsaddin80gmail.com
09222178927

محمد رضا کاشفی رخشان

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان دانشگاه تهران

mohammdrezakashefi9gmil.com
09199957075