اعضای هیات تحریریه

دبیر موسس

سید حامی میرقربانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران
دانش آموخته فقه و مبانی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
موسس نشریه استصحاب

seyedhamimirghorbanigmail.com
09376582971

سردبیر افتخاری

علی یحیی پور

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانش آموخته کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران
*سردبیر سال های 96 و 97

yahyapoorut.ac.ir

مدیر مسئول

سیده مهسا موسوی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahsamousavi582yahoo.com

سردبیر

محمد مهدی صدقی آیین

فقه و مبانی حقوق اسلامی سردبیر ماهنامه استصحاب

m.m.sedghiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

نیلوفر خبرگی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

niloofarkhebregigmail.com

عباسعلی سیاسر جهانتیغی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

abbasali.siasarut.ac.ir
09194050899

علیرضا سلمانی مارالانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

alireza.salmani4512gmail.com

مسعود قربانی کندسری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدرس دانشگاه

masoudghorbani191gmail.com

مژگان زین‌الدینی میمند

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

mozhgan137750gmail.com

رضا عباسی فیروزجاه

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

firozjah77gmail.com

زینب حیدری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

zeinab.heidari1399gmail.com

ماهان سجود

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahansojoudgmail.com

مهشاد عبدیان

دانشجو فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahshad.abdiangmail.com

زینب ولدخانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

zeynabvalad78gmail.com

سعید گودرزی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

aboutsaeed1378gmail.com