اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عرفان اکبری مهرآباد

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

erfanakbari.mehrabad81gmail.com

سردبیر

علی رضا لطیفی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کارشناسی فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

alirezalatifigmail.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا سلمانی مارالانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دبیر انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

alirezasalmani79ut.ac.ir

عباسعلی سیاسر جهانتیغی

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران

abbasali.siasarut.ac.ir
09194050899

مهدی شمس الدین

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجو کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

mahdishamsaddin80gmail.com
09222178927

شماره جدید

اعضای هیات تحریریه

بنت الهدی براری

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشجوی کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

hoda.barari61gmail.com
09129389118

فاطمه فلاحتی شهاب الدینی

حقوق خصوصی کارآموز کانون وکلای تهران/ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

f.falahati.shahabodinigmail.com
09122139962