دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، شماره جدید، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1-4